Rámcový návrh činností pro komunikační strategii

 

Vize v komunikační oblasti:

 • Všichni partneři na obou stranách hranice úzce komunikují a spolupracují na různých úrovních

Cíle komunikační strategie:

 • Na obou stranách vytvořit dostatečnou kapacitu pro intenzivní územní a přeshraniční komunikaci v tématu turistiky a rekreace
 • Vybudovat organizační strukturu pro celé území
 • Uplatnit nové formy spolupráce v území
 • Zapojit aktivní subjekty a osoby
 • Podpořit a koordinovat aktivity v území
 • Vytvářet návody, jak je možno pracovat s vytvořenou koncepcí

 

S cílem přiblížit úroveň stav marketingu a interpretace atraktivit v oblasti cestovní ruchu na bavorské straně i v české části území byla pro českou část zpracována navíc marketingová a interpretační strategie. Tyto nabízejí českým partnerům inspiraci pro další práci v území.

Partneři komunikace:

Přehled partnerů komunikace je k dispozice zde: Partneři komunikace

 

Opatření a příklady aktivity:

Organizační struktura

 • Uzavření rámcové dohody o spolupráci mezi hlavními aktéry v území
 • Vytvoření poradního orgánu pro spolupráci na úrovni Plzeňský kraj – vláda Horní Falce (pravidelná setkání)
 • Společné pracovní skupiny v rámci organizačního členění (celoúzemní, oblastní a lokální působnost)

Komunikace

 • Podpora komunikace hlavních partnerů (web, FB, on-line průzkumy, příležitosti apod.)
 • Sdílení informací v rámci dvojjazyčných odkazů (weby, sociální sítě, tiskoviny, mapy apod.)
 • Koordinace informací a činností v rámci nadregionální spolupráce (Plzeňský kraj, Horní Falc)
 • Navázání kontaktů a spolupráce se sousedními příhraničními územími (Karlovarský kraj, Šumava)

Rozvoj spolupráce

 • Rozvoj spolupráce různých typů organizací s bavorskými partnery na různých úrovních
 • Rozvoj spolupráce s MAS v oblasti turistiky a rekreace
 • Podpora spolupráce spolků navzájem i se samosprávou při přípravě a realizaci akcí v oblasti turistiky a rekreace
 • Zapojování aktivních obyvatel do společné komunikace v oblasti turistiky a rekreace

Koordinace aktivit

 • Sledování hlavních rozvojových projektů, iniciativ (Akční plán)
 • Hodnocení naplňování koncepce
 • Sledování oborových rozvojových koncepcí s dopadem na prostor Českého lesa
 • Iniciování a pořizování problémových analýz a aktualizace koncepce (reakce na aktuální vývoj území)
 • Kalendář nejvýznamnějších akcí

Zpracovaná komunikační strategie v tématu turistiky a rekreace Českého lesa je k dispozici v souboru:

Komunikační strategie partnerů v tématu turistiky a rekreace v Českém lese

Interpretace atraktivit je k dispozici v tomto souboru:

Možnosti interpretace atraktivit Českého lesa

Marketingová strategie je k dispozici v tomto souboru:

Marketingová strategie turistiky a rekreace v Českém lese (česká část)