Územní koncepce rozvoje turistiky a rekreace v Českém lese

 

Strategická část

Vize rozvoje turistiky a rekreace v Českém lese

 • Jedinečná kulturní krajina s vysokou hodnotou pro odpočinek, zážitky i poznávání přírody a společné historie
  • Hlavní atraktivitou pro návštěvníky jsou zachovalé krajinné a přírodní hodnoty Českého lesa

Zásady rozvoje turistiky a rekreace v Českém lese

 • Český les i přilehlé území na bavorské straně jsou prezentovány jako jeden společný prostor
 • Rozvoj turistiky a rekreace je založen na široké spolupráci v území a sdílení společných hodnot
 • Turistika a rekreace jsou významnou ekonomickou aktivitou v území
 • Rozvoj turistiky a rekreace je sladěn se zájmy ochrany přírody a krajiny
 • Nabídka atraktivit se opírá o dominanty a území s koncentrací zajímavostí
 • Fenomén zaniklých sídel a výrob je vhodně interpretován
 • Rozvoj infrastruktury pro návštěvníky se soustředí do nástupních míst a probíhá koordinovaně na obou stranách hranice
 • Doprava je optimalizována s ohledem na zachování klidového režimu v CHKO
 • Řešení dopravy umožňuje atraktivní propojení všech částí společného území (i přes hranice)

Tematické oblasti rozvoje turistiky a rekreace v Českém lese

 1. Přírodní a kulturně-historické atraktivity
 2. Infrastruktura pro turistiku a rekreaci
 3. Dostupnost území
 4. Organizace a spolupráce
 5. Marketing

Společná strategická část koncepce je k dispozici v tomto souboru: 

Strategická část

Zajímavosti Českého lesa a přírodních parků Horní Falce je k dispozici zde: publikace nabídka programů

Přírodní a kulturně-historické atraktivity

Vize tematické oblasti:

 • Přírodní i kulturně historické zajímavosti Českého lesa jsou prezentovány návštěvníkům atraktivně a podle jejich zájmu

Cíle tematické oblasti:

 • Prezentaci území Českého lesa založit na dominantách a územích s větší koncentrací atraktivit
 • Atraktivity prezentovat ve vzájemných vazbách a v kontextu cílových skupin
 • Při prezentaci atraktivit respektovat zájmy ochrany přírody
 • Prezentaci společné historie území opřít o hmotné pozůstatky (zejm. zaniklá sídla) i další nehmotné kulturní dědictví
 • Posílit infrastrukturu pro prezentaci atraktivit
 • Při prezentaci atraktivit vhodně využít moderní formy

Opatření a příklady aktivity:

Interpretace atraktivit

 • Postupné zpracování ucelených informací o přírodních a kulturně historických atraktivitách v celém území a jejich aktualizace pro různé skupiny návštěvníků
 • Vydávání souboru tematických map a průvodců pro celé/širší území

Využití moderních technologií

 • Vytvoření virtuální naučné stezky (tematické nebo zaměřené na místní atraktivity průřezově)
 • Vytvoření nových virtuálních prohlídek zajímavých objektů nebo lokalit (např. zaniklá sídla a výroby)
 • Vytvoření nabídky (tematických) geocachingových her pro prezentaci atraktivit v území

Prezentace atraktivit v terénu

 • Vytvoření sítě infopointů poskytujících ucelenou informaci o přírodních a kulturně historických atraktivitách ve vybraných) nástupních místech
 • Vybudování naučné stezky (tematické nebo zaměřené na místní atraktivity průřezově, např. Lučina)
 • Vybudování muzea/expozice v přírodě (např. geologie, zaniklé sídlo, zaniklá výroba)
 • Vybudování dětského přírodního parku
 • Vybudování zooparku místní fauny
 • Obnova prvků kulturní krajiny (aleje, …)
 • Landartové aktivity ve vybraných územích (např. zaniklá sídla)

Informační služby a vzdělávání

 • Spolupráce turistických informačních center
 • Rozvoj průvodcovské služby (ve vybraných územích)
 • Vzdělávací a naučné programy pro školy, …

Nehmotné kulturní dědictví

 • Osvěta a vzdělávání o kulturním dědictví
 • Obnova/připomenutí lidových zvyků a tradic
 • Kurzy lidových řemesel
 • Folklórní festivaly (udržení, popř. nové)
 • Podpora národopisných souborů
 • Trhy tradičních výrobků a produktů

Infrastruktura pro turistiku a rekreaci

Vize tematické oblasti:

 • Český les nabízí kvalitní a dostupnou infrastrukturu pro turistiku a rekreaci s respektem k hodnotám

Cíle tematické oblasti:

 • Při rozvoji infrastruktury pro turistiku a rekreaci uplatnit princip síťování a synergie
 • Zlepšit nabídku ubytování a stravování
 • Rozšířit nabídku pro volný čas a sport
 • Infrastrukturu s větším dopadem na životní prostředí umístit mimo CHKO Český les
 • Rozšířit vzdělávací infrastrukturu pro posílení osvětovou a vzdělávací činnost

Opatření a příklady aktivity:

Trasy

 • Vyznačení dálkových pěších tras (např. poutních)
 • Ve spolupráci s KČT doplnění sítě turistických tras (propojení prioritních území, návaznost na Bavorsko
 • Doplnění mobiliáře kolem tras (podmíněné zajištěním dostatečné správy a údržby)
 • Vybudování odpočinkových turistických okruhů v okolí center (nástupních míst 3 až 5)
 • Vybudování okruhu pro handicapované osoby
 • Vybudování nebo obnova odpočinkových míst, popř. s možností občerstvení
 • Vyznačení a úprava běžeckých tratí ve vybraných územích (Přimda, Havran – Zlatý Potok, Zvon, Pleš)

Sport

 • Vybudování sítě půjčoven (elektro)kol a (elektro)koloběžek
 • Návrh bezkonfliktních tras pro hippoturistiku
 • Vybudování infrastruktury pro sportovní aktivity mimo území CHKO (single-trek, bobová dráha)

Volný čas

 • Vybudování dětského přírodního hřiště ve vazbě na další infrastrukturu pro turistiky a rekreace
 • Vybudování minizoo (např. Tachov, ekofarmy)
 • Vybudování lanového centra ve vazbě na další infrastrukturu pro turistiku a rekreace
 • Vybudování zábavního parku mimo území CHKO ve vazbě na další infrastrukturu pro turistiku a rekreace

Vzdělávání

 • Vybudování/Inovace muzejní expozice (prezentující kulturně-historické nebo přírodní hodnoty)
 • Vytvoření virtuálních prohlídek (stávajících expozic)
 • Vybudování vzdělávacího/ekologického centra (další Dům přírody Českého lesa)
 • Vybudování informačního/vzdělávacího centra historie

Ubytování a stravování

 • Propojení ubytovací, stravovací a další infrastruktury pomocí informačního a rezervačního systému (přístup prostřednictvím webu, IC, jiného zařízení apod.)
 • Vytvoření sítě nocležišť ve vybraných lokalitách (mimo nejcennější lokality)
 • Vybudování turistické útulny (mimo nejcennější území)
 • Specializované obchody s místními produkty (vč. internetového prodeje)
 • Festivaly místní gastronomie a produktů
 • Soutěže místní gastronomie a produktů
 • Podpora místních prodejen (prodej i v sobotu)

Dostupnost území

Vize tematické oblasti:

 • Propojení všech částí Českého lesa a přilehlého bavorského území je rychlé a pohodlné autem i veřejnou dopravou

Cíle tematické oblasti:

 • Přiblížit veřejnou dopravu dominantám a dalším atraktivním územím
 • Zlepšit dopravní obsluhu území o víkendech
 • Zavést nové přeshraniční autobusové linky
 • Zlepšit propagaci veřejné dopravy
 • Zavést přeshraniční jízdní doklad
 • Rozšířit nabídku záchytných parkovišť
 • Zlepšit stavební stav silnic

Opatření a příklady aktivity:

Cyklobusy

 • Zkrátit cestovní dobu cyklobusů Mže a Český les do cílových destinací redukcí mezilehlých zastávek
 • Provázat cyklobus Čerchov v Domažlicích s vlaky dálkové dopravy linky Ex6 Praha Plzeň – Mnichov
 • Provázat cyklobus Mže v Tachově s vlaky regionální dopravy linky P33 Domažlice – Planá

Zlepšení obsluhy o víkendech

 • Rozšířit víkendový provoz autobusových linek v blízkém okolí dominant Českého lesa
 • Dlouhodobě udržet vhodnou koncepci cyklovlaku Český les Plzeň – Svojšín – Bor – Bělá nad Radbuzou v atraktivních časových polohách

Záchytná parkoviště

 • Doplnit síť záchytných míst odpovídajících kapacit pro nástupní místa 1 a 2 kategorie
 • Návrh malých decentralizovaných parkovišť při místních komunikacích, popř. silnicích III. třídy v pěší dostupnosti dominant a atraktivit
 • Prověřit možnosti vybudování nabíjecích stanic pro auta, kola, koloběžky

Nové přeshraniční autobusové linky

 • Ve spolupráci s objednateli veřejné dopravy prověřit možnosti zavedení přeshraničních autobusových linek (Poběžovice – Rybník – Schönsee – Nabburg, Bělá n. R. – Železná – Eslarn – Weiden (Opf), Stříbro – Rozvadov – Weiden (Opf), Tachov – Bärnau – Neustadt (Waldnaab)/Wiesau, Planá – Broumov – Tirschenreuth
 • Zajistit průjezdnost hraničních přechodů Pavlův Studenec/Bärnau a zejména Rybník/Stadlern pro veřejnou linkovou osobní dopravu – autobus, příp. cyklobus
 • Ve spolupráci s objednateli veřejné dopravy zajistit sezónní víkendový provoz přeshraničních autobusových linek v rozsahu alespoň dvou párů spojů denně

Nové autobusové zastávky

 • Ve vybraných lokalitách s přijatelnou pěší dostupností atraktivit a dominant jednat s příslušnými silničními správními úřady a Policií ČR o možnosti nových autobusových zastávek (alespoň ve formě označníku, popř. záliv s odpovídajícím vybavení zastávky)

Propagace a zlepšení využitelnosti veřejné dopravy

 • Všechny linky veřejné dopravy začlenit do Celostátního informačního systému o jízdních řádech
 • Začlenit všechny vlaky dálkové dopravy a nové přeshraniční linky do IDP s možností plnohodnotného využití jednodenní turistické jízdenky Turista Plzeňskem
 • Vytvořit propagační materiály s popisem možností využití veřejné dopravy pro přepravu do Českého lesa i v rámci území (včetně propagace krajských celodenních jízdenek)
 • U parkovišť umístit informace o veřejné dopravě v území a možnostech přeshraniční dopravy s ohledem na síť nástupních míst

Zlepšení stavebního stavu silnic

 • Jednat se Správou a údržbou silnic o možnostech zlepšení stavebního stavu vybraných silnic III. třídy
 • Upravit výhybny na úzkých silnicích a účelových komunikacích v území, koordinovat s vlastníky lesů a účelových komunikací

Organizace a spolupráce

Vize tematické oblasti:

 • Hlavní aktéři na obou stranách hranice úzce spolupracují na různých úrovních

Cíle tematické oblasti:

 • Na obou stranách vytvořit dostatečnou kapacitu pro intenzivní přeshraniční spolupráci v tématu turistiky a rekreace
 • Vybudovat organizační strukturu pro destinační management území
 • Uplatnit nové formy spolupráce v území
 • Zapojit aktivní subjekty a osoby
 • Podpořit a koordinovat aktivity v území

Opatření a příklady aktivity:

Organizační struktura

 • Uzavření rámcové dohody o spolupráci mezi hlavními aktéry v území
 • Založení oblastní destinace Český les
 • Vytvoření poradního orgánu správy CHKO ze zástupců hlavních aktérů v území a zajištění jeho fungování (pravidelná setkání)
 • Společné pracovní skupiny pro přípravu projektů (tematicky či oborově zaměřené)

Rozvoj spolupráce v území

 • Rozvoj spolupráce různých typů organizací s bavorskými partnery na různých úrovních
 • Rozvoj spolupráce s MAS v oblasti turistiky a rekreace
 • Podpora spolupráce spolků navzájem i se samosprávou při přípravě a realizaci akcí v oblasti turistiky a rekreace
 • Zapojování aktivních obyvatel do akcí v oblasti turistiky a rekreace

Koordinace aktivit

 • Sledování hlavních rozvojových projektů, iniciativ (Akční plán)
 • Hodnocení naplňování koncepce (viz fungování poradního orgánu CHKO)
 • Sledování oborových rozvojových koncepcí s dopadem na prostor Českého lesa
 • Iniciování a pořizování problémových analýz a aktualizace koncepce (aktuálnost vize a základních cílů)
 • Kalendář nejvýznamnějších akcí (viz Marketing)

Finanční podpora

 • Zajištění odborné kapacity (tým odborníků – externí spolupráce, vlastní pracovníci CHKO a obcí) pro využití finančních podpor, zejm. programu přeshraniční spolupráce (viz také malé projekty dispozičních fondů EUREGIA Šumava a Egrensis), programů zaměřených na ochranu ŽP (OPŽP, SFŽP) a turismu

Komunikace

 • Podpora komunikace hlavních aktérů (web, FB, on-line průzkumy, příležitosti apod.)
 • Sdílení informací v rámci dvojjazyčných odkazů (weby, sociální sítě, tiskoviny, mapy apod.)
 • Koordinace informací a činností v rámci nadregionální spolupráce (Plzeňský kraj, Horní Falc)
 • Navázání kontaktů a spolupráce se sousedními příhraničními územími (Karlovarský kraj, Šumava)

Marketing

Vize tematické oblasti:

 • Návštěvníci vnímají Český les a přilehlé bavorské území jako jedinečné, klidné území bez bariér

Cíle tematické oblasti:

 • Vybudovat značku Českého lesa pro celé území
 • Vytvořit předpoklady pro koordinaci a rozvoj marketingu v celém území
 • Zajistit společnou prezentaci Českého lesa
 • Motivovat významné skupiny návštěvníků k opakovaným a delším pobytům
 • Využít moderní marketingové nástroje
 • Posílit sounáležitost obyvatel s územím

Opatření a příklady aktivity:

Strategie a organizace marketingu

 • Zadání pro značku Český les – shoda hlavních aktérů na společných hodnotách
 • Vytvoření a prezentace značky
 • Zpracování komunikační/marketingové strategie a plánu
 • Vytvoření pracovní skupiny pro marketing (IC, muzea, obcí, NNO apod.) pro přípravu a koordinaci marketingových aktivit
 • Soustavný monitoring zájmů a potřeb návštěvníků (např. prostřednictvím pracovní skupiny)

Posilování identity obyvatel

 • Ucelená nabídka vzdělávacích a popularizačních aktivit v území a její prezentace
 • Vzdělávací a naučné programy pro místní školy, obyvatele, spolky
 • Spolupráce s významnými osobnostmi působících na území Českému lesu
 • Aktivity pro zapojení veřejnosti …

Prezentace Českého lesa tradičními nástroji

 • Prezentace regionu jako celku na veletrzích, výstavách apod.
 • Marketingová kampaň dle cílových skupin, popř. tématu
 • Venkovní reklama Českého lesa
 • Spolupráce oblastní destinace Český les se subjekty cestovního ruchu v Plzni
 • Soustavná spolupráce oblastní destinace Český les s médii (tisk, TV)
 • Výroční konference Českého lesa
 • Výroční famtrip po Českém lese pro zástupce touroperátorů Plzeňského kraje

Využití digitálních nástrojů pro marketing

 • Web Českého lesa
 • Aktivity oblastní destinace Český les sociální sítě, mikroblogy, mailing
 • Zřízení webové fotobanky
 • Vytvoření aplikace pro sestavení vlastního výletu/programu návštěvníkem

Marketingové aktivity v území

 • Nabídka typického produktu pro návštěvníky na památku
 • Vytvoření zvýhodněných návštěvnických balíčků (dle témat i území)
 • Vytvoření zvýhodněných návštěvnických balíčků pro rodiny s dětmi
 • Vytvoření zvýhodněných návštěvnických balíčků pro skupiny seniorů