Území projektu

Zájmové území projektu se nachází po obou stranách hranice mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou v úseku mezi vládním krajem Horní Falc a Plzeňským krajem.
Na obou stranách hranice byly vymezeny dvě úrovně zájmového území:
užší, které tvoří jádro řešeného území při hranici,
širší, což je navazující území, kde byly sledovány některé vztahy k jádru řešeného území.

Na české straně tvoří užší zájmové území správní území obcí, které leží nebo se dotýkají území CHKO Český les nebo sousedních přírodních parků. Jedná se o 50 obcí s rozlohou 1 113 km2.
Širší zájmové území na české straně tvoří zbývající obce okresů Domažlice a Tachov. Jedná se o 86 obcí s rozlohou 2 502 km2.

Na bavorské straně bylo užší zájmové území vymezeno správním územím obcí, které leží také přibližně do 10 km od státní hranice. Jedná se o 31 obcí s rozlohou 1 366 km2.
Širší zájmové území bylo na bavorské straně vymezeno jako zbývající území třech přírodních parků: Nördlicher Oberpfälzer Wald, Oberpfälzer Wald a Oberer Bayerischer Wald. Rozloha tohoto území je 4 018 km2.

Pokud je užito slovní spojení Český les jedná se o synonymum společného zájmového území.
Popisy uváděné ve společném poznání a společné strategii je nutno posuzovat v kontextu společných dokumentů výstupů územní koncepce.