Přeshraniční koncepce pro ochranu a poznávání přírody Českého lesa a Horní Falce, projekt č. 194

Projekt byl financován z prostředků Evropské unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Projekt byl realizován s finační pomocí Plzeňského kraje

Důvody projektu

Projektový záměr reaguje na potřebu zkvalitnění managementu ochrany přírody, respektive krajinného rázu a vysokého stupně biodiverzity v přírodně cenných partiích česko bavorského příhraničí. Jedná se o území CHKO Český Les a přírodních parků Nördlicher Oberpfalzër Wald, Oberpfalzër Wald a Naturpark Oberer Bayerischer Wald.

Shrnutí postupu prací na projektu naleznete zde:

Postup tvorby koncepce

Předmět zájmu

Předmětem zájmu je vztah ochrany přírody a koordinovaného rozvoje turismu. V současné době roste zájem na turisticko-rekreačním využití potenciálu příhraniční oblasti Chráněné oblasti Český les a Oberpfälzer Wald. Tento zájem je doprovázen snahami o rychlé doplnění doprovodné vybavenosti, které mohou mít negativní dopad na dochovaný stav přírody Českého lesa/Oberpfälzer Wald a dostat se tak do rozporu se zájmy ochrany přírody, popř. ochranou kulturně-historického dědictví.

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření předpokladů pro koncepční a k přírodě šetrné využití přírodního a turisticko-rekreačního potenciálu Českého lesa a navazujícího příhraničního území parků Horní Falce. Cílem je identifikovat významné přírodní a kulturně-historické hodnoty, definovat jejich turisticko-rekreační potenciál a na základě toho přijmout koncepční kroky k zajištění jejich ochrany, které na straně jedné umožní jejich využití, na straně druhé zajistí jejich ochranu před poškozováním.

Vzhledem ke vzájemné provázanosti lokalit Český les/Oberpfälzer Wald a sdílení mnoha přírodních hodnot je žádoucí co nejvíce sblížit názory na podmínky rozvoje turismu při zachování požadavků na ochranu přírodních hodnot, respektive s cílem minimalizovat rizika jeho střetu se zájmy ochrany přírody, v tomto společném česko-bavorském příhraničí.

Jako klíčový nástroj pro zlepšení považují předkladatelé projektu PŘESHRANIČNÍ ÚZEMNÍ KONCEPCI zejména její návazné využívání v širším partnerství správních orgánů i místních aktérů. Výstupy projektu bude možné využít např. při tvorbě koncepčních a rozvojových dokumentů, např. územních plánů obcí či zásad územního rozvoje.

Projekt vznikl jako výsledek dlouhodobé spolupráce Plzeňského kraje, vlády Honí Falce, Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s., AOPK ČR, Správy CHKO Český les a Hochschule Weihenstephan-Triesdorf Institut für Ökologie und Landschaft (IÖL).