Společná analýza

Srovnávací tabulka kategorizace přírodních hodnot dle významu pro ochranu přírody a krajiny

Společná SWOT analýza

Silné stránky

 • Institut Chráněné krajinné oblasti Český les, přírodní parky, přeshraniční opatření v ochraně vod
 • Mozaika přírodních a kulturně historických hodnot a atraktivit
 • Klidový charakter větší části území
  Bohatá společná historie
 • Součást největšího souvisle zalesněného území v rámci střední Evropy
 • Významné vzácné druhy a biotopy
  Atraktivní středohorská krajina s kulturně-historickým významem
 • Široká nabídka možností pro klidnou rekreaci v přírodě

Slabé stránky

 • Ohrožení přírodních hodnot koncentrací návštěvnosti
 • Malá znalost území a jeho atraktivit
  Regionálně nekoordinovaný management cestovního ruchu
 • Špatná dostupnost některých částí území a nepropojenost atraktivit
 • Špatná dostupnost území veřejnou dopravou
 • Narušení/ztráta cenných stanovišť z důvodu nesladěných požadavků z pohledu využití území
 • Příliš malé biotopy a kritické snížení populace sensibilních druhů (tetřev, tetřívek, rys)
 • Znečištění vodních toků (odpadní voda, zemědělství), Podzemní vodní zdroje, Půdní znečištění
 • Jednotvárný intenzivní způsob zemědělského hospodaření s půdou, využívání ploch

Příležitosti

 • Spolupráce a sjednocení přístupů pro aktivity v ochraně přírody a cestovním ruchu vč. přeshraničních
 • Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (mj. stravování)
 • Usměrnění aktivit cestovního ruchu do širšího území
 • Podpora přírodě šetrného turismu, inovativní „měkké“ aktivity
 • Marketing atraktivit a aktivit v území včetně bavorských přilehlých území
  Využití historického otisku kulturní krajiny v cestovním ruch
 • Vytváření přeshraničních biotopových společenství (GREEN BELT)
 • Intenzivní osvětová výchova i za pomoci nových moderních IT technologií
 • Vlastní profil v kvalitním turismu pro příhraniční region s těžišti (sport, zážitek z přírody, regionálnost atd.)

Ohrožení

 • Zánik služeb z ekonomických důvodů
  Nepříznivý demografický vývoj, stárnutí místního obyvatelstva a stěhování do větších sídelních celků
 • Nekoordinované rozvojové záměry směřující k obnově zaniklých sídel
  Zatížení životního prostředí pokračujícím intenzivním rozvojem uzemní podél hlavních dopravních os(logistika, sklady), investiční záměry spojené s porušením krajinného rázu (např. větrné elektrárny) – pocitové vnímání území
 • Zánik kulturně historických a přírodně ochranných systémů významných z pohledu využití území (např. louky s ovocnými stromy)
 • Nadměrné využívání, a tudíž negativní ovlivnění přírody nekoordinovanými turistickými aktivitami
 • Ztráta atraktivity středohorských regionů v konkurenci s Alpami

Společná analytická část koncepce je k dispozice v tomto souboru:

Společné shrnutí analytické části

Detailní podklady a rozbory k analytické části pro českou část území jsou k dispozici v tomto souboru:

 Podklady a rozbory pro českou část území (textová zpráva)

Detailní podklady a rozbory k analytické části pro českou část území jsou k dispozice v tomto souboru: 

Podklady a rozbory pro českou část území (přílohy)